เกี่ยวกับ โครงการ

       สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สานต่อการส่งเสริมความรู้และ การพัฒนาด้านฟินเทคด้วยการจัดโครงการ “FinTech Challenge” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย

       ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงานมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำลง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เข้าถึงสินค้าและบริการมากขึ้น ก.ล.ต. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Software Park), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), ศูนย์ C asean และ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ จึงจะจัดโครงการ FinTech Challenge Program ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย เพื่อเสริมสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในการให้บริการด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ (FinTech) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้กิจการและประชาชนเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย (inclusive & accessible) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการรวมทั้งข้อมูลในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ และสร้างความตระหนักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจเทคโนโลยี และสามารถปรับเกณฑ์ได้เหมาะสม

 1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ (FinTech)
 2. เสริมสร้างความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ ตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสามารถนำมาปรับพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัยเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจเทคโนโลยี และสามารถปรับเกณฑ์ได้เหมาะสม
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย และความต้องการขององค์กรในตลาด ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน
 2. ผู้เข้าร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ทำให้เกิดบริการ FinTech รูปแบบใหม่ ๆ
 3. ผู้เข้าร่วมได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล และช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้กำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การปรับเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 4. ผู้ที่ได้ชนะการประกวด จะได้รับโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมของตนเอง โดยได้ เข้าทำ regulatory sandbox เพื่อตรวจว่าต้องทำตามหลักเกณฑ์อย่างไรรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ปรับเกณฑ์ให้เหมาะสม ได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/ใช้ facility ของหน่วยงานพันธมิตร
 1. CUSTOMER-CENTRIC : การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์หรือทางเลือก ด้านบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับ การให้บริการในแบบเดิม ๆ
 2. REGTECH : ปัจจุบันกฎเกณฑ์การกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อต้นทุนและความเสี่ยง (compliance risks)ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องติดตาม และปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง RegTech จะกลายมาเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการให้มีต้นทุนบริหารจัดการที่ต่ำลง
 3. INFRASTUCTURE : นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนให้มีความสะดวก รวดเร็วในต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงการเข้าถึงบริการจากกลุ่มใหม่ที่แต่เดิมอาจจะมีข้อจำกัดอยู่ (serve underserved markets)
 1. นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ทีมละ 2-4 คน โดยสมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน นักออกแบบ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ และต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้
 3. มีแนวคิด หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีศักยภาพในการทำตลาด
 4. นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
 5. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ
 1. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info
 2. คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การคัดเลือก
 3. สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีม
 4. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info

  เกณฑ์การให้คะแนน

  • ความคิดสร้างสรรค์ : มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานแนวคิดแปลกใหม่หรือแนวคิดที่สามารถนำไปต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้หลากหลายประเภท
  • ผลกระทบ : การส่งผลกระทบต่อบุคคลวงกว้าง ระดับประเทศ หรือ เฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
  • รูปแบบธุรกิจ : มีการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงรูปแบบของแหล่งที่มาของรายได้ เงินทุน ข้อมูลตัวเลขทางการตลาด เป็นต้น
  • ความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปต่อยอดกับธุรกิจอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมการเงิน
  • ความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
* หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • วันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 : รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info
  • วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 : สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • วันที่ 7 สิงหาคม 2560 : ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 20 ทีม
  • วันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2560 : อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ประกอบการ startup สามารถนำความรู้ไปพัฒนาบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมทั้งดึงดูดกลุ่มผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ
  • วันที่ 19 สิงหาคม 2560 : พบ mentors ชั้นนำของประเทศ และปรึกษาข้อกฎหมายกับ regulators
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2560 : ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 ทีม
  • วันที่ 16 กันยายน 2560 : Workshop - How to make the perfect startup pitch deck
  • วันที่ 27 กันยายน 2560 :ประกวดรอบสุดท้ายโครงการ FinTech Challenge
   • นิทรรศการแสดงผลงานโดยผู้เข้ารอบสุดท้าย 8 ทีม
   • Pitching session (นำเสนอผลงาน 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที)
   • ประกาศทุนพัฒนานวัตกรรม จำนวน 8 ทุน รวม 160,000 บาท
   • ประกาศทุนสนับสนุนนวัตกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 3 ทุน รวม 250,000 บาท
   • สนับสนุนการใช้งานพื้นที่สำนักงาน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาจากผู้ให้การสนับสนุน
* หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 1. ทุนพัฒนานวัตกรรม จำนวน 8 ทุน มูลค่ารวม 160,000 บาท สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
 2. ทุนสนับสนุนนวัตกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 3 ทุน มูลค่ารวม 250,000 บาท
  • รางวัล Rising Star FinTech จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท (สำหรับทีมที่มีรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในปัจจุบันหรือภายในระยะเวลาอันใกล้ (3 – 6 เดือน) หรือทีมที่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว มีผลิตภัณฑ์หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่ง)
  • รางวัล Innovative FinTech จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท (สำหรับทีมที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ โดยยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริง ยังไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจสูง มีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจ)
  • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท (ทีมที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากที่สุด)
  • รางวัลพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
   • ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร
   • สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการต่างของพันธมิตร
   • สิทธิ์การใช้งาน หรือได้รับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ
* หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

ศูนย์ C Asean