Benefit (ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจัดได้รับ)

  • ความเข้าใจตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย และความต้องการขององค์กรในตลาด ซึ่งนำไปสู่โอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน
  • ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ทำให้เกิดบริการ FinTech รูปแบบใหม่ ๆ
  • ได้ทำงานร่วมกับทีมงานหน่วยงานกำกับดูแล และช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้กำกับดูแล เพื่อนำไปสู่การปรับเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • ผู้ที่ได้ชนะการประกวด จะได้รับโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมของตนเอง โดย
    • ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
    • ได้รับการตรวจพิจารณาเพื่อเข้าทำ regulatory sandbox เพื่อตรวจว่าต้องทำตามหลักเกณฑ์อย่างไรรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ปรับเกณฑ์ให้เหมาะสม
    • ได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/ใช้ facility ของหน่วยงานพันธมิตร


Copyright © Fintech Challenge 2016