สินเชื่อ ธ.ก.ส


20-70 ปี
ถึง 1000000
ไม่ถึง 20%
อนุมัติใน 48 ชั่วโมง

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ 2022

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกสินเชื่อเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายหมุนเวียนที่ใช้ในการทำการเกษตรกรรมและใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่โดยจะอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาร่วมด้วยซึ่งสินเชื่อเงินกู้24ชั่วโมงแต่ละประเภทจะช่วยผู้คนมีงานทำหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง สินเชื่อ ธ.ก.สที่เราแนะนำต่อไปนี้จะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในสินเชื่อแต่ละตัว

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

เป็นสินเชื่อที่ช่วยให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรโดยเกษตรกรรุ่นใหม่สามารถทำมาประยุกต์เข้ามาใช้ต่อยอดในอาชีพเกษตรกรรมหรือจะจัดทำแบบดั้งเดิมก็ได้ อัตราดอกเบี้ยทางธกส จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ MRR ซึ่งปัจจุบันจะเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีจะคิดเป็น 0.59 ต่อเดือน วงเงินในการขอสินเชื่อ ธ.ก.สสามารถให้วงเงินรายละ 1,000,000 บาท และมีระยะเวลาในการชำระเงินกู้กรณีที่ขอกู้เงินเป็นค่าลงทุนจะไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันกู้เงิน แต่จะไม่เกิน 15 ปีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ส่วนกรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนมีระยะเวลาในการชำระเงินกู้กรณีที่ขอกู้เงินเป็นค่าลงทุนจะไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้เงินแต่จะไม่เกิน 18 เดือนในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย สินเชื่อ ธ.ก.สจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เช่นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย หรือจะใช้บุคคลในการค้ำประกันก็ได้โดยจะต้องใช้ 2 คนขึ้นไป

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

เพื่อสินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้บริการในการฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์กับธนาคารธกส.ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยลูกค้าสามารถขอสินเชื่อ ธ.ก.สได้โดยจะมีวงเงินในการกู้เงินสูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝากในบัญชีหรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน หากลูกค้ามีเงินฝากในบัญชีเพียง 10,000 บาทก็สามารถกู้เงินได้เลย ส่วนอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์มาเป็นประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันกับดอกเบี้ยในเงินฝากโดยจะบวกเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ธ.ก.สจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารเท่านั้น โดยจะมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนไม่เกิน 1 ปีในการขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ส่วนหลักประกันในการขอสินเชื่อ ธ.ก.สได้แก่ เงินฝากที่ธนาคารธกส.ออกมาเป็นสมุดคู่ฝากให้ ใบรับฝากหรือสลากออมทรัพย์ 

สินเชื่อ ธ.ก.สได้ออกนโยบายเพื่อมาช่วยลูกค้าที่ทำเกษตรกรรมให้มีรายได้ที่ดีขึ้น และหันมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง ไม่ต้องไปทำงานเมืองหลวง เพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาและได้อยู่ในบ้านเกิดอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

 

Похожие компании

20-70 ปี
ถึง 5000000
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
เงินด่วนถูกกฎหมายในปี 2565 thaireform.in.th กู้เงินภายใน 30 นาที
ไม่มีกำหนด
ถึง 1000
ไม่มี
วิธียืมเงินวันทูคอลรู้ต้องกดอะไร ยืมเงินais
20-60 ปี
ถึง 1000000
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
วิธีสมัครเงินสดออนไลน์ zoo.in.th เงินด่วนฉุกเฉินออนไลน์